Check Reject and Explicit Videos on Dailymotion!
How to Use - Watch this Video for more infomation
Step 1: Authorization and get API key.
Cấu hình: Callback và Url trỏ về: https://dailymotiontop.tk/rejectvideo . Sau đó lấy API dán vào ô bên dưới.
Step 2: Click Start để lọc ra các video bị Reject và Explicit(video giới hạn độ tuổi)

Note: Nếu muốn xóa luôn thì chọn vào Delete All